truyenhinhcapfpt.net truyenhinhcapfpt.net - Trang Ch? Truy?n Hình FPT - TRUY?N HìNH FPT

truyenhinhcapfpt.netWebsite Profile

Title: Trang Ch? Truy?n Hình FPT - TRUY?N HìNH FPT
Keywords:
Description:Truy?n hình FPT là truy?n hình cáp internet HD c?a FPT cung c?p. Truy?n hình FPT gi?i m? b?i FPT Play HD, Truy?n hình FPT v?i 177 kênh truy?n hình ??c s?c s? giúp b?n th?a s?c gi?i trí
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

truyenhinhcapfpt.net Information

Website / Domain:truyenhinhcapfpt.net
Website IP Address:42.112.38.85
Domain DNS Server:ns1.dotvndns.vn,ns2.dotvndns.vn

truyenhinhcapfpt.net ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

truyenhinhcapfpt.net Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

truyenhinhcapfpt.net WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding, Cookie
Transfer-Encoding chunked
Connection close
Cache-Control max-age=3, must-revalidate
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 18 Sep 2018 19:15:39 GMT

truyenhinhcapfpt.net WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

truyenhinhcapfpt.net Similar Website

Domain WebSite Title
truyenhinhfpthd.info Trang ch? truy?n hình FPT
internetfpt.com.vn TRANG CH? - INTERNET FPT | L?P M?NG FPT | CáP QUANG FPT | TRUY?N HìNH FPT
laphdfpt.com Trang ch? - Truy?n Hình FPT | Hotline: 0932907168
fptplay.org Truy?n hình FPT Play HD Mi?n Phí – D?ch v? truy?n hình FPT T?t nh?t
truyenhinhcapfpt.vn Truy?n Hình FPT - Truy?n Hình Cáp FPT Mi?n Phí
truyenhinhfptlamdong.com Truy?n hình FPT ?à L?t | Truy?n hình FPT Lam ??ng
fptplayhd.vn Truy?n hình FPT - Truy?n hình internet IP Tivi HD - FPT Telecom
fptphutho.com FPT Phú Th? - D?ch v? Internet và truy?n hình FPT
fptbacninh.com FPT Telecom B?c Ninh - D?ch v? truy?n hình và Internet FPT
truyenhinhfpt.pro TRUY?N HìNH FPT - L?P TRUY?N HìNH FPT MI?N PHí BOX FPT TV 2tr5
fpttelecom.pro FPT TELECOM- L?P M?NG FPT, CáP QUANG FPT, TRUY?N HìNH FPT
fpto.vn Internet FPT, cáp quang FPT, truy?n hình FPT, m?ng FPT
fptboxtv.com FPT Play Box, Truy?n hình s?, FPT box, FPT TV - Truy?n hình th?ng minh, gi?i trí
fptdanang.pro FPT ?à N?ng - Cáp quang FPT, Truy?n hình FPT
truyenhinhfpthanoi.com Truy?n Hình FPT - T?ng ?ài ??ng ky l?p ??t truy?n hình cáp FPT Hà N?i
lapcapquangfpt.net L?p m?ng Internet FPT | ??ng ky cáp quang FPT | Truy?n Hình FPT
adslvietnam.com Cáp quang FPT - Truy?n hình FPT Play HD-L?p m?ng FPT
fptgo.vn Cáp quang FPT - Truy?n hình FPT Play HD-L?p m?ng FPT

truyenhinhcapfpt.net Alexa Rank History Chart

truyenhinhcapfpt.net aleax

truyenhinhcapfpt.net Html To Plain Text

Trang Ch? Truy?n Hình FPT - TRUY?N HìNH FPT Trang Ch? Gi?i Thi?u Các Gói C??c Khuy?n M?i Danh Sách Kênh Tính N?ng M?i L?ch Phát Sóng Tin T?c Menu Trang Ch? Gi?i Thi?u Các Gói C??c Khuy?n M?i Danh Sách Kênh Tính N?ng M?i L?ch Phát Sóng Tin T?c BREAKING NEWS Khuy?n M?i Truy?n Hình FPT Tháng 6 Salesman H?i D??ng mang Truy?n hình FPT ‘?? b?’ khu dan c? GMT+2 02:10 Trang Ch? Truy?n Hình FPT CH??NG TRìNH KHUY?N M?I C?C ”HOT” THáNG 10/2016 FPT Telecom xin g?i ??n Quy Khách Hàng ch??ng trình ?u ??i c?c s?c dành cho Khách hàng hòa m?ng m?i d?ch v? Internet FPT + Truy?n Hình HD t? ngày 01/08/2016 ??n ngày 31/08/2016 – D?ch v? Truy?n hình cáp HD FPT+ Internet Cáp quang giá r? dành cho h? gia ?ình, giá ch? t? 335.000 VN?/Tháng + Trang b? Modem WIFI quang mi?n phí + Trang b? ??u thu HD + T?c ?? download và upload c?c cao + Giá c??c c?c ti?t ki?m + L?p ??t nhanh chóng trong 24h. + K+ HD v?i giá r? nh?t hi?n nay, ch? còn 113.000?/tháng. Hotline T? V?n 1 : 0903 368 620 II – CáP QUANG FPT Hotline T? V?n 1 : 0903 368 620 II – TRUY?N HìNH FPT + CáP QUANG FPT Hotline T? V?n 1 : 0903 368 620 DANH SáCH KêNH TRUY?N HìNH CáP : Danh sách kênh gói VOD HD Danh sách kênh gói PREMIUM HD Danh sách kênh gói EXTRA A. Giao Di?n Truy?n Hình Cáp – G?m các m?c chính : Truy?n Hình, Phim Truy?n, Th? Thao, Gi?i Trí, Thi?u Nhi, Nang Cao. Truy?n Hình Cáp Trên 177 kênh Truy?n hình cáp ??c s?c trong và ngoài n??c, trong ?ó bao g?m 32 kênh HD. T?n h??ng các tr?n c?u siêu kinh ?i?n gay c?n trên K+ HD; Xem truy?n hình v?i hình ?nh c?c nét, ch?t l??ng v??t tr?i qua các kênh VTC HD, VTV Cab HD… Phim Truy?n truy?n hình Cáp Kho phim kh?ng l?, ?a d?ng v?i nhi?u th? lo?i và ??c bi?t ???c c?p nh?t liên t?c ??t chu?n HD, am thanh s?ng ??ng 5.1, giúp b?n có th? th??ng th?c nh?ng b? phim yêu thích m?t cách tho?i mái vào b?t c? lúc nào b?n thích. Tính n?ng tìm phim theo t?a ?? s? giúp Khách hàng d? dàng ch?n l?a và xem phim theo nhu c?u t?t nh?t. Khách hàng có th? s? d?ng nh?ng tính n?ng c?c k? h?u ích nh?: tính n?ng Giám sát tr? em và tính n?ng l?a ch?n ng?n ng?, audio (mutil sub, mutil audio). Th? Thao Truy?n Hình Cáp V?i truy?n hình cáp khán gi? th?t s? s? có m?t tr?i nghi?m th? thao ??nh cao hoàn toàn khác bi?t, truy?n hình cáp ?? mua b?n quy?n phát sóng th? thao t?t c? các tr?n Ngo?i H?ng Anh và nhi?u m?n th? thao khác nh? Tennis, Billard, Golf… Khán gi? có th? ch? ??ng xem 8 tr?n ??u Ngo?i h?ng Anh cùng 1 lúc v?i ch?t l??ng am thanh tuy?t h?o và bình lu?n chu?n qu?c t?. Tính n?ng Luy?n t?p trong M?c Th? Thao. Truy?n hình cáp mang ??n nh?ng bài t?p th? thao nh?: Yoga, bóng ?á… giúp ng??i xem có th? rèn luy?n th? d?c th? thao t?i nhà qua nh?ng video h??ng d?n do Truy?n hình cáp cung c?p và liên t?c c?p nh?t. Kho Nang Cao Truy?n Hình Cáp Các ?ng d?ng tích h?p t? các d?ch v? ???c hàng t? ng??i dùng trên th? gi?i ?a chu?ng nh? Youtube, Flickr, Picasa, … mang ??n cho ng??i dùng m?t c?m nh?n m?i l? và ly thú khi chia s? hình ?nh/video… v?i ng??i than, b?n bè. S? d?ng thi?t b? di ??ng (?i?n tho?i th?ng minh, máy tính b?ng) ch?y h? ?i?u hành Android hay IOS ?? ?i?u khi?n Truy?n hình FPT qua ?ng d?ng Remote r?t thu?n ti?n, nh?t là khi tìm ki?m n?i dung. Có th? phát các n?i dung c?n ?i?u khi?n truy?n th?ng. QUY TRìNH ??NG KY Khách hàng g?i ??n s? Hotline: 0903 368 620 Nhan viên kinh doanh cáp s? t? v?n tr?c ti?p qua ?i?n tho?i h? tr? Khách Hàng. T? v?n tr?c ti?p cho khách hàng v? ch??ng trình khuy?n m?i, các gói c??c ?ang ???c áp d?ng ? th?i ?i?m hi?n t?i. Khách Hàng ??ng y l?p ??t truy?n hình cáp, nhan viên h??ng d?n làm th? t?c ??ng ky. TH? T?C ??NG KY TRUY?N HìNH 1 b?n ch?ng minh th? Photo kh?ng phan bi?t CMND t?nh hay thành ph?.(B?t bu?c) 1 b?n photo h? kh?u t?i ??a ch? ??ng ky (n?u có). 1 hóa ??n c??c internet c?a nhà cung c?p m?ng khác (n?u có). ? Khuy?n m?i m?i ? Gói truy?n hình K+ D?ch V? Kèm Theo VTC HD (27.300 VN?/1 tháng): G?m 5 kênh truy?n hình HD do c?ng ty D?ch v? Truy?n hình s? (VTC Digital) s?n xu?t. VTVCab HD (30.000 VN?/1 tháng): Gói ph? tr?i g?m 16 kênh truy?n hình SD và 2 kênh truy?n hình HD do c?ng ty Truy?n hình cáp Vi?t Nam (VTVCab) s?n xu?t. K+ (136.400 VN?/1 tháng): Gói ph? tr?i g?m 4 kênh: K+1 HD, K+NS HD (Nh?p s?ng), K+PM HD (Phái m?nh), và K+PC (Phong cách) do c?ng ty truy?n hình s? v? tinh VSTV s?n xu?t. Hotline T? V?n 1 : 0903 368 620 FPT Telecom Tran Tr?ng C?m ?n Quy Khách Hàng ! T? khóa: truyen hinh cap, truy?n hình cáp, truyen hinh cap hd, truy?n hình cáp hd, lap truyen hinh cap, lap truyen hinh cap hd, l?p truy?n hình cáp, l?p truy?n hình cáp hd,lap dat truyen hinh cap, l?p ??t truy?n hình cáp, dang ky truyen hinh cap, ??ng ky truy?n hình cáp 2014 Powered By FPT Telecom HCM, Design By TriVM Truyen Hinh FPT

truyenhinhcapfpt.net Whois

Domain Name: truyenhinhcapfpt.net
Registry Domain ID: 1883164570_DOMAIN_NET-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.pavietnam.vn
Registrar URL: http://www.pavietnam.vn
Updated Date: 2016-11-01T21:11:09Z
Creation Date: 2014-11-01T02:48:02Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-11-01T02:48:02Z
Registrar: P.A. Viet Nam Company Limited
Registrar IANA ID: 1649
Registrar Abuse Contact Email: abuse@pavietnam.vn
Registrar Abuse Contact Phone: +84.19009477
Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID: Not available from Registry
Registrant Name: Ong TRAN VAN TRUNG
Registrant Organization:
Registrant Street: 155/19 TL15, Thanh Loc, Quan 12
Registrant City: TP HCM
Registrant State/Province: TP HCM
Registrant Postal Code: 700000
Registrant Country: VN
Registrant Phone: +84.1678546115
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Email: vantrung290292@gmail.com
Registry Admin ID: Not available from Registry
Admin Name: Ong TRAN VAN TRUNG
Admin Organization:
Admin Street: 155/19 TL15, Thanh Loc, Quan 12
Admin City: TP HCM
Admin State/Province: TP HCM
Admin Postal Code: 700000
Admin Country: VN
Admin Phone: +84.1678546115
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Email: vantrung290292@gmail.com
Registry Tech ID: Not available from Registry
Tech Name: Ong TRAN VAN TRUNG
Tech Organization:
Tech Street: 155/19 TL15, Thanh Loc, Quan 12
Tech City: TP HCM
Tech State/Province: TP HCM
Tech Postal Code: 700000
Tech Country: VN
Tech Phone: +84.1678546115
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Email: vantrung290292@gmail.com
Name Server: NS1.DOTVNDNS.VN
Name Server: NS2.DOTVNDNS.VN
DNSSEC:Unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-18T19:15:39Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en